----------------------------------------------------------------------
REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
---------------------------------------------------------------------------------
MOTONET TEAM ul. Krzyżowa 5, 86-010 Koronowo

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy MOTONET TEAM, działający pod adresem http://www.sklepmotonet.pl oraz www.motosklep.info    zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez MOTONET TEAM Magdalena Gralak-Kuczyńska, z siedzibą w Koronowie (86-010), przy ul. Krzyżowej 5, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 554-278-47-62.
2. Dane kontaktowe:
Adres strony internetowej:  www.sklepmotonet.pl   oraz www.motosklep.info   
Adres poczty elektronicznej: mailto:biuro@sklepmotonet.pl   
Numer telefonu +48 52 382 14 73 (opłata jak za poł. standardowe - wg. cennika właściwego operatora Adres reklamacyjny: mailto:biuro@sklepmotonet.pl   

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą http://www.sklepmotonet.pl   oraz   http://www.motosklep.info  
4. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu, gdzie umieściliśmy też możliwość pobrania całego Regulaminy bezpośrednio do druku.  
5. Zamówienia w Sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  
6. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski oraz: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Gracji, Holandii, Irlandii, Francji, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Łotwy. Realizujemy też zamówienia do innych krajów, ale po wcześniejszym ustaleniu dokładnych kosztów wysyłki.

II. SŁOWNICZEK 

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
• dowód zakupu   – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;
• klient   – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
• konsument   – osoba fizyczna dokonująca czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, ale działa w celu niezwiązanym z tą działalnością;
• kupujący   – zarówno Konsument, jak i Klient;
• platforma ODR - interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
• sprzedawca, usługodawca - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą przez MOTONET TEAM Magdalena Gralak-Kuczyńska, z siedzibą w Koronowie (86-010), przy ul. Krzyżowej 5, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 554-278-47-62;
• umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
• usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.);

III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 

1. Sklep umożliwia zakup części i akcesoriów motocyklowych i motoryzacyjnych.
2. Wszystkie dostępne w Sklepie produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe.     
3. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.  
4. Użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.  
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, formularzy, logotypów (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych towarów na stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
IV.  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
• udostępnianiu informacji zawierającej indywidualne żądanie Usługobiorcy,
• komunikowaniu się stron, np. składanie reklamacji,
• składanie zamówień, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji zamówienia.
2.    Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.    Umowa o świadczenie usługi:
a. polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu,
a. polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta, 
       c.    polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcy  
              złożenie zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
              złożenia zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez 
               Usługobiorcę,
       d. Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez  
              Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się 
              za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
4.   Sklep nie przesyła do Kupującym niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej.
5.  Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje
poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
6.  Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych   
oznaczonych jako obowiązkowe. 
7. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Sklep po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego
terminu może rozwiązań umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu 
wypowiedzenia. 
8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze 
skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.        
9.  Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
                a. Usługobiorca może zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
                           •    telefonicznie: +48 52 382 14 73 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika                  
                                 właściwego operatora) w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku  
                           •   za pomocą poczty elektronicznej przez całą dobę
                b. zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
                • informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
                            • żądania Usługobiorcy;
                            • danych kontaktowych
– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
 c. rozpatrzenie uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym
     możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, jednak nie później
     niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,
d. rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego
     reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w
     zgłoszeniu.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
• komputer z dostępem do internetu
• przeglądarką internetową typu, GOOGLE CHROME 50.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 50.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android
• wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;
• naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne czy naruszające czyjąkolwiek godność.

VI. DANE OSOBOWE
 
1. Administratorem danych osobowych Kupujących/Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
4. Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
5. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.
6.  Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności (pdf) opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

VII. ZAWARCIE UMOWY 

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do MOTONET TEAM "formularza zamówienia"   znajdującego się na stronach sklepu. Zamówienia można składać przez całą dobę.   
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych.
3. Zamówienia można składać również w następujący sposób:
• koszyk on-line
• telefonicznie +48 (52)382 14 73
• pisząc na adres e-mai: mailto:biuro@sklepmotonet.pl
4. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia –   Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu.  
5. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu -  podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.   
6.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące   
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a)  dodanie do koszyka produktu; 
  b)  wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) wybór miejsca wydania rzeczy,
7.  W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 
8. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz
ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie Kupującego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży.
9.   Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia
Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10.   Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mailem zostaje zawarta umowa  sprzedaży.
11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującego   treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.  
13. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.  

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na
rachunku bankowym Sklepu przez kupującego ceny sprzedaży towaru. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie.  
2. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo.

IX. WARUNKI, KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

1. Zamówione produkty będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD GLS Poczta Polska lub transportu własnego MOTONET TEAM.  Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w Koronowie przy ul. Krzyżowej 5.
2. Czas dostawy zależy od wybranej formy doręczenia i rodzaju płatności i miejsca wydania rzeczy. Prosimy pamiętać także, że koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia. Podany on będzie w zamówieniu, które można zobaczyć na ekranie po wypełnieniu formularza danych osobowych, sposobu dostawy oraz formy płatności.  
3. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres, który podadzą Państwo w formularzu danych osobowych jako adres dostawy.  
4. Poniżej podajemy koszty dostawy w przypadku paczek do 30 KG 14 zł kurier przy wpłacie na konto bankowe firmy.
5. Wydanie towaru następuje po podpisaniu przez Kupującego   listu przewozowego/potwierdzenia odbioru. Prosimy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa na paczce lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, najlepiej   nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.   Takie postępowanie ułatwi stronom ustalenie, kiedy przesyłka uległa uszkodzeniu.

X. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Na etapie zamawiania produktu Kupując decyduje się na jeden ze sposobów płatności:
• PRZELEW NA KONTO – Kupującego
• Kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy MOTONET TEAM
• GOTÓWKĄ – Kupujący   wpłaca kwotę w kasie firmy w momencie odbioru towaru.
• Za pobraniem

• PAY-PAL

XI. WARUNKI GWARANCJI 

1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep posiadają gwarancję.  
2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.  

XII. WARUNKI REKLAMACJI 

1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy(rękojmia).   
2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).   
3. W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.  
4. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę może: 
1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań: 
* wymiany towaru na nowy; * naprawy towaru; * obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).;
* odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.  
5. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.  
6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: 
•    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub   
•    w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.  
7. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.  
8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.    
9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. 
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu lub e-mail: mailto:biuro@sklepmotonet.pl . Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon.  
11. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.   
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia.  

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może    w terminie 14 dni odstąpić   od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. wzór odstąpienia  
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta; 
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.  
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  
4. Konsument może odstąpić od umowy: 
-  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy załącznik do regulaminu.  
- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy  
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
6. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.  
8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów transportu.  
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  
13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący pokrywa koszty transportu towaru.   
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  
8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;  
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  


XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: mailto:porady@dlakonsumentow.pl ,
c) może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
d) szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi    adresami    internetowymi    Urzędu    Ochrony    Konkurencji    i    Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php             http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php               http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz inne akty prawne wskazane w Regulaminie.  
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.  
3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi   Kupującego   umieszczając zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku

 

 


       ----------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI                


-----------------------------------------------------------------------------            


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE            


 1. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
 2. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Sklepu oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Magdalen Gralak-Kuczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOTONET TEAM Magdalena Gralak-Kuczyńska, z siedzibą w Koronowie (86-010), przy ul. Krzyżowej 5, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 554-278-47-62.


Adres strony internetowej: www.sklepmotonet.pl oraz www.motosklep.info   


Adres poczty elektronicznej: biuro@sklepmotonet.pl   


Numer telefonu +48 52 382 14 73 (opłata wg. cennika właściwego operatora)


Adres reklamacyjny: biuro@sklepmotonet.pl - zwana dalej „Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.


 1.   Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, wówczas prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.


 


§ 2. PODSTAWY PRZEYWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 


 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   - zwane dalej „RODO”.

 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:


 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

   


    § 3. CEL, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE


 


 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:


 • do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Sklep;

 • do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Klientowi;

 • zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawca w ramach rozwiązywania przekazanych problemów i optymalizacji oferowanych usług;

 • umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Sklepem umów;

 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;

 • rachunkowych;


 1. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.

 2. Niezależnie od powyższych punktów, Sklep może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, tzw. dane eksploatacyjne), tj:


 1.  
  1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

    


§ 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


 


 1. Dane osobowe Usługobiorców i Kupujących Sklepu mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:


 •  
  • przewoźnikom, kurierom -   w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu

  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne   -   w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego.

  • dostawcom usług informatycznych, technicznych, w szczególności dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania komputerowego i udzielania pomocy technicznej Administratorowi - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych

  • dostawcom usług księgowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności .

  • dostawcom systemu ankiet opiniujących - w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Kupującego opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.


 1. Administrator korzystając z usług podmiotów zewnętrznych dochowuje najwyższej staranności, aby podmioty te zapewniały najwyższe gwarancje stosowania środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO.


 


§ 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE


 


 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem Sklepu. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

 2. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies - poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

 3. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.


 


§ 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


 


 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

   


 •  
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia,

  • prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Sklep przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii,

  • prawo do sprostowania – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Sklep o zmianie swoich danych, o sprostowanie błędnych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,

  • prawo wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie,

  • prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.


 


§ 8. COOKIES W SKLEPIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


 


 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

 2. Pliki cookies według czasu, na jaki są umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:


 • sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • stałe - są to pliki pozostające na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:


 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 • zapamiętywania danych z Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

 • dostosowywania zawartości strony Sklepu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

 • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony Sklepu;

 • badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.


 1. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.

 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


w przeglądarce Chrome


w przeglądarce Firefox


w przeglądarce Internet Explorer


w przeglądarce Opera


w przeglądarce Safari


w przeglądarce Microsoft Edge


 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

 2. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy.

 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


            


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE            


 1. Polityka prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu Sklepu.

 2. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@sklepmotonet.pl.

   

 

*Informujemy, że od 25 maja 2018 roku zmieni się treść Regulaminu. wszystkie zamówienia złożone do 25 maja obowiązuje stary regulamin. 

   

KINROAD ATV 110 - GAŹNIK Z KRANIKIEM SSANIE LINKA PZ19 4T
KINROAD ATV 110 - GAŹNIK Z KRANIKIEM SSANIE LINKA PZ19 4T
75.00 PLN
PRZEWÓD MONTAŻOWY - KABEL DO KIERUNKÓW LAMP LED 1x1.0mm BLACK 2.5mm
PRZEWÓD MONTAŻOWY - KABEL DO KIERUNKÓW LAMP LED 1x1.0mm BLACK 2.5mm
1.80 PLN
UNIWERSALNA KOŃCÓWKA LINKI AWARYJNA 8mm ZESTAW 10 SZTUK
UNIWERSALNA KOŃCÓWKA LINKI AWARYJNA 8mm ZESTAW 10 SZTUK
19.00 PLN
BMW R35 - USZCZELKI SILNIKA KLINGIERYT KPL.
BMW R35 - USZCZELKI SILNIKA KLINGIERYT KPL.
79.00 PLN
MANETKI - CZARNE PASKI GŁADKI KAPSEL
MANETKI - CZARNE PASKI GŁADKI KAPSEL
23.00 PLN
SIMSON SR50 - DŹWIGNIA ROZRUSZNIKA STARTER SKUTER
SIMSON SR50 - DŹWIGNIA ROZRUSZNIKA STARTER SKUTER
31.00 PLN
LUSTERKA - DUŻE CZARNE OWAL NA SKUTER 8mm
LUSTERKA - DUŻE CZARNE OWAL NA SKUTER 8mm
53.00 PLN
ŚWIECA ZAPŁONOWA - DENSO U22FS-U SKUTER GY6 4T C7HS
ŚWIECA ZAPŁONOWA - DENSO U22FS-U SKUTER GY6 4T C7HS
10.00 PLN
NAKLEJKA - NA KAPĘ BOCZNĄ BAK SIMSON BIAŁA OBRYS
NAKLEJKA - NA KAPĘ BOCZNĄ BAK SIMSON BIAŁA OBRYS
5.00 PLN
Strona główna  |  O firmie  |  Regulamin  |  Kontakt  |  Cennik wysyłek  |  Reklamacje  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc Projekt i wdrożenie Inter-Comp.Pl
oprogramowanie   sklepy internetowe Sklepy internetowe
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności