Prawo do odstąpienia od umowy

 

  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

  1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od umowy.
Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. wzór odstąpienia.  
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta; 
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.  
3. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  
4. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy: 
-  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy załącznik do regulaminu.  
- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy  
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
6. Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.  
8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że wyraźnie zgodzą się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
11. Jeżeli Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.  
12. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  
13. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:  
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  
8)   w której Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument , Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;  
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
formularz oświadczenia odstąpienia od umowy kupna)